Privacyvoorwaarden

Privacy Statement Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk

Inleiding

De Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk (hierna te noemen Opstandingskerk) neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen via info@opstandingskerk.nl.

Dit is de Opstandingskerk

De Opstandingskerk is gevestigd in Leeuwarden, Achter de Hoven 272, 8933 CX. De Opstandingskerk is lid van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE).

Deze persoonsgegevens verwerken wij

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

­Van leden van de Opstandingskerk:

 • Voor- en achternaam; adres; postcode; woonplaats; telefoonnummer; emailadres; geboortedatum; geslacht; burgerlijke staat; gezinssamenstelling; deelnamedetails (van werkgroepen, activiteiten, bijeenkomsten, etc.); bankrekeningnummer; giften.

­Van bezoekers van de Opstandingskerk, mits zij zelf aangeven betrokken te willen zijn:

 • Naam en emailadres. Als zij via de bank een gift geven, dan ook bankrekeningnummer; giften.

Hiervoor gebruikt de Opstandingskerk jouw gegevens

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor de Opstandingskerk persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens de Opstandingskerk voor dat specifieke doel gebruikt:

­Ledenadministratie:

 • In onze ledenadministratie houden we bij wie er lid van de Opstandingskerk is. We houden verschillende persoonsgegevens bij om je te kunnen informeren over ons werk en activiteiten. Dit is een gerechtvaardigd belang voor het functioneren van de geloofsgemeenschap. Bij het aanmelden voor het lidmaatschap ga je akkoord met het privacy statement.

Financiële administratie:

 • De Opstandingskerk houdt een financiële administratie bij, waarin giften, overige inkomsten en uitgaven worden verwerkt. Dit is van belang om toezicht te houden op het functioneren van de organisatie en is een wettelijke verplichting vanwege de ANBI-status van de Opstandingskerk. Aan zendelingen verstrekt de Opstandingskerk een overzicht van voor de betreffende zendeling ontvangen giften en de voor- en achternaam van de giftgever. Zendelingen mogen deze gegevens niet ter beschikking stellen aan derde partijen, zoals hun Thuisfrontcomité (TFC).

Onderlinge betrokkenheid:

 • Omdat we een geloofsgemeenschap vormen, delen we lief en leed, zoals urgent nieuws uit de gemeente, gebedsverzoeken, geboortes, overlijdens, verjaardagen, etc. Dit is een gerechtvaardigd belang voor het functioneren van de geloofsgemeenschap.

­Nieuwsbrief:

 • Bij het inschrijven van de nieuwsbrief registeren wij de voor- en achternaam en het emailadres. De nieuwsbrief wordt verstrekt aan leden van de Opstandingskerk en aan betrokken bezoekers die hebben aangegeven mee te leven met de Opstandingskerk en om die reden de nieuwsbrief te willen ontvangen.

­Informeren over en uitnodigen voor activiteiten:

 • We nodigen leden uit voor vergaderingen, bijeenkomsten en overige activiteiten. Dit is een gerechtvaardigd belang voor het functioneren van de geloofsgemeenschap.

Vastlegging van gegevens

De Opstandingskerk legt persoonsgegevens vast, gebruikmakend van een aantal uiteenlopende systemen:

KerkSPOT:

 • Dit is software in de cloud: hier vindt de ledenadministratie en de registratie van de naam en het emailadres van betrokken bezoekers plaats. De opslag van gegevens vindt plaats binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Boekhoudsysteem:

 • Dit is op de PC van de gebruiker geïnstalleerde software. Er zijn gescheiden installaties (gescheiden boekhoudingen) voor de algemene boekhouding van de Opstandingskerk en die van het Zendingsfonds. De gegevens worden lokaal opgeslagen.

Excel-bestand:

 • Hierin houden we de ‘Overeenkomsten periodieke schenking’ bij. Ook deze gegevens worden lokaal opgeslagen.

Beveiliging

We hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettelijke verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

KerkSPOT:

 • Je persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor:
  • Geautoriseerde medewerkers (leden) van de Opstandingskerk de ledenadministratie doen;
  • Jijzelf (uitsluitend je eigen gegevens).
 • Je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit een persoonsgebonden gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee kan worden ingelogd;
 • KerkSPOT heeft technische maatregelen genomen om het systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf. KerkSPOT spant zich doorlopend in om ervoor te zorgen dat deze maatregelen bij de tijd blijven.

Lokaal opgeslagen gegevens:

 • Deze zijn alleen toegankelijk door geautoriseerde medewerkers (leden) van de Opstandingskerk.

Iedereen die namens de Opstandingskerk toegang heeft tot persoonsgegevens in welke vorm dan ook, heeft een geheimhoudingsplicht.

Dit zijn jouw rechten

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 • ­Het recht van inzage: Je hebt het recht van ons inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.
 • ­Het recht van correctie: Indien de persoonsgegevens die wij van jou verwerken niet juist zijn, heb je het recht deze door ons aan te laten passen of, waar mogelijk, deze zelf aan te passen (m.b.v. jouw eigen account in KerkSPOT).
 • ­Het recht van verwijdering: Indien wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heb je het recht ons deze te laten verwijderen. Hier is een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de Belastingdienst.
 • ­Het recht van beperking: Gedurende de periode dat wij bezig zijn te bepalen of:
  • jouw gegevens gecorrigeerd moeten worden;
  • jouw gegevens verwijderd moeten worden;
  • de verwerking van jouw gegevens onrechtmatig is;
  • of wanneer je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, heb je het recht ons te laten stoppen met het gebruik van je persoonsgegevens.
 • ­Het recht van dataportabiliteit (overdraagbaarheid): Op jouw verzoek zullen wij alle door jou gewenste persoonsgegevens die wij van jou hebben, overdragen aan jou of aan een door jou opgegeven organisatie.
 • ­Het recht van bezwaar Als:
  • wij jouw gegevens zouden gebruiken voor ‘direct marketing’ (promotie-doeleinden); óf
  • er sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden, die de vastlegging van of de toegang tot jouw persoonsgegevens onwenselijk maken; is het mogelijk bezwaar te maken, waarna een belangenafweging zal volgen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Bij het beëindigen van jouw lidmaatschap van de Opstandingskerk zullen wij alle persoonsgegevens binnen vier weken uit de ledenadministratie verwijderen. Jouw financiële gegevens blijven gedurende het boekjaar bij de financiële administratie bekend en zullen volgens de wettelijke bewaartermijn zeven jaar bewaard worden.

Externe partijen ­    

Externe verwerkers:

Voor de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van externe dienstverleners zoals KerkSPOT. De verwerking van persoonsgegevens door een externe partij geschiedt altijd in opdracht van de Opstandingskerk en na het afsluiten van een verwerkersovereenkomst.

Derden:

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zoals de Belastingdienst of justitie. In overige situaties zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Cookie statement

Wij gebruiken op de website van de Opstandingskerk alleen noodzakelijke functionele cookies.

Beeldmateriaal ­    

Livestream:

De zondagse erediensten en een aantal speciale diensten worden via een livestream (beeld en geluid) uitgezonden en zijn later op YouTube terug te vinden.

 • We trachten waar mogelijk bezoekers niet frontaal in beeld te brengen. Uitgezonderd zijn uiteraard hen die een functie op het podium vervullen en hen die voorin de zaal aan een dienst een bijdrage leveren.
 • Tijdens speciale diensten (doopdiensten, opdragen kinderen, getuigenissen, huwelijksinzegeningen, rouwdiensten, diensten waar kinderen een rol spelen, etc.) kunnen betrokken personen en hun familieleden in beeld komen.
 • Tijdens diensten waar het Avondmaal wordt gevierd, kan er een overzichtsbeeld worden getoond, waarbij bezoekers die zich in de kerkzaal verplaatsen, in beeld kunnen komen.
 • De camera’s die in de kerkzaal worden gebruikt, zijn goed zichtbaar opgesteld.
 • Bij calamiteiten kunnen beelden van de dienst aan politie en/of justitie ter beschikking worden gesteld.

Wij vinden deze livestream van groot belang om hen die, om wat voor reden dan ook, niet in staat zijn de dienst fysiek te bezoeken, tóch te kunnen betrekken bij het gemeenteleven.

­Foto en video:

Het is bezoekers niet toegestaan om foto’s of video’s van diensten in de Opstandingskerk te maken, tenzij degene die op de foto of de video in beeld komt, daarvoor toestemming heeft gegeven.

Reacties ­    

Algemeen:

 • Als je een verzoek, klacht of opmerking hebt, dan kun je die schriftelijk indienen bij info@opstandingskerk.nl. Je krijgt binnen vier weken een reactie.

Klachten:

 • Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan kun je een klacht indienen. Klachten worden afgehandeld binnen de oudstenraad.

Datalek:

 • Als je het vermoeden hebt dat er een datalek is, willen we je vragen dat zo snel mogelijk te melden bij de Opstandingskerk. Meldingen over datalekken pakken we, in overeenstemming met ons ‘protocol datalekken’, direct op.

 

Opstandingskerk

Versie III

27 juni 2022